«نحنُ اقرب الیه من حبل الورید»

نظرات شخصی وگاه و بیگاه سیدعلی ال احمد به عنوان یک مرد شیعه مهندس صنایع و اقتصاد تجارت الکترونیکی

مفاهيم دينی
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۱٤   کلمات کلیدی:

سلام

بد نیست ببینیم که چقدر با این مفاهیم آشنا هستیم. آیا ما هم این مفاهیم رو کامل میشناسیم؟

با دقت بخونید:

 

مفاهيم رستگاري :

همة اديان اساساً وسايلي هستند براي نيل به رستگاري در مراتب و سطوح هاي گوناگون. رستگاري دو جنبه دارد : يكي چيزي كه انسان ها بايد از آن رها شوند و دوم چيزي كه بايد به آن و يا در آن باقي بمانند (متعلّق آن در اديان متفاوت است). رستگاري از نعمت هايي طبيعي و امنيت از خطرها تا پيروزي دولت و ارزش هاي دروني (پرورش وجد و حال و بقاي روح پس از مرگ و حيات باطني) تعالي مي يابد. رستگاري در دين ناظر بر ارضاي كلي، مطلق و گاه استعلايي نيازهاي انساني است.

اعمال مقدس (شعاير) :   

انواع شعاير، وعظ، خطابه، سرود، مناجات، تعظيم، زانو زدن، تقديم هدايا، قرباني، رقص و سماع را شامل مي شود و ويژگي هاي شعاير عبارتند از : نظم (الگوهاي آييني يا اعمال استاندارد شده كه گاه دقيق و پيچيده است)، كاربرد لغات، اعمال و اوراد خاص، بعد باطني و عمقي كه معمولاً تحت نظر يك روحاني و همراه با احساس انس، آرامش و همدلي اجرا مي شود.

 

تجربة مقدس :

مقصود تجربه ها و احوالي است كه در حوزة دين رسمي رخ مي دهد، از اين رو برجستگي آن دو چندان است، هم از تشخّص ديني برخوردار است و هم در زمينة خود صراحت و شدت دارد. اينها نمايانگر طيف به هم پيوسته اي است كه در اصطلاح به آن «احوال عرفاني» مي گويند.

نمونه هاي خفيف آن احساس خشوع و خشيت در مشاهده مشرفه، احساس حقارت در برابر حضور يا حقيقتي شگرف، ميزان فوق العاده از مسرّت يا احساس صلح و صفاي ناگهاني و اعتقاد قطعي به استجابت دعاست و مراتب بالاتر آن احساس جسماني گرما يا آتش، مانند شوك الكتريكي، احساس اعتقاد قوي به آمرزش گناهان، مانند شنيدن نداي جبرئيل به وسيلة پيامبر اكرم (ص) و يا ديدن (تجلّي) خداوند در افق اعلاي آسمان به وسيله اشعياي نبي (ع) مي باشد. ويژگي هاي تجربه هاي عرفاني در آخرين مرحلة آن عبارتند از :

1-      ناگهاني و صرافت طبع آن (بدون اعلام قبلي).

2-       مقاومت ناپذيري آنها.

3-      كيفيت متقاعد سازي مطلق و وثاقت گرايانه آنها.

4-      كيفيت روشن آنها.

اين تجربه هاي ويژة انبيا، اوليا و روشندلان، نقش مهمي در اغلب سنت هاي ديني ايفا مي كند و اطمينان و اعتبار ژرفي به ايمان در همة سطح ها بخشيده است.

مجري: موسسه عصر انديشه فردا   

پژوهشگر: حسن حشمتي و مهدي مهدوي